آموزش کمانچه

آموزش کمانچه در آموزشگاه موسیقی ساز و آواز رسا


🎵 در آموزشگاه موسیقی ساز و آواز از دو متد اصلی برای آموزش کمانچه استفاده می شود. در ابتدا آموزش نوازندگی کمانچه بر اساس نت نویسی استاندارد موسیقی انجام می شود.سپس آموزش کمانچه بر اساس ردیف موسیقی ایرانی پی گرفته می شود. چرا که هدف نهایی از آموزش کمانچه به کارگیری این ساز در موسیقی ایرانی است.بعد از اینکه هنرجو نوازندگی کمانچه را بر اساس ردیف موسیقی ایرانی آموخت، دونوازی، همنوازی، جواب آواز و بداهه نوازی را در دوره های عالی آموزش کمانچه در آموزشگاه موسیقی ساز و آواز رسا می آموزد.