آموزش قیچک

یادگیری قیچک در تهرانپارس


قیچک اساسا جزوه دسته سازهای محلی بوده که درسالهای اخیر د رحمایت وزارت فرهنگ و هنر به شهرآورده شده و نه تنها ساختمان و کوک آن را تکمیل و تنظیم کرده اند بلکه آن را به سه اندازه مختلف قیچک سوپرانو(به طول ۵/۵۶ سانتی متر) قیچک آلتو(۶۳ سانتی متر) و قیچک باس به همان نسبتبزرگتر ساخته اند.
تمام انواع بالاچهارسیمه است و کوک سیم ها به ترتیب مشروحه در صفحه بعداستاندارد شده اند:
طول سیم مرتعش در قیچک سوپرانو=۵/۳۳ ، در قیچک آلتو=۵/۳۷ و قیچک باس ۷۰ سانتی متر است.