آموزش تار

یادگیری تار در تهرانپارس


دو متد اصلی برای آموزش تار در آموزشگاه ما به کار گرفته می شود. هنرجوی مبتدی در آغاز، آموزش نوازندگی تار را بر اساس نت نویسی استاندارد موسیقی می آموزد و سپس آموزش تار را بر اساس ردیف موسیقی ایرانی فرا می گیرد.
ردیف موسیقی ایرانی رپرتوار آموزشی و چارچوب موسیقی ایرانی است که از دوران گذشته به دست ما رسیده و برای نوازنده ساز ایرانی شدن لازم است به خوبی فراگرفته شده و نوازندگی خود را بر آن بنا کنیم.